Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ELEKTRYCZNAWARSZAWA.PL

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
IV. Pliki „Cookies”
V. Zabezpieczenia
VI. Postanowienia końcowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. MB-INSTAL Marcin Biskupski jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności danych osobowych:
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej ELEKTRYCZNAWARSZAWA.PL, zwanej w dalszej treści STRONĄ INTERNETOWĄ.

2. Właścicielem STRONY INTERNETOWEJ i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest MB-INSTAL Marcin Biskupski, działające na podstawie NIP: 525-224-60-39, REGON: 365795436,

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. MB-INSTAL Marcin Biskupski zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także podmiotów prawnych.

2. Podczas korzystania ze stron serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu)

3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.


III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

4. Do danych osobowych zbieranych przez STRONĘ INTERNETOWĄ mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy MB-INSTAL Marcin Biskupski

5. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wspierającym operacyjnie wykonywanie Umowy, takim jak:
– obsługa księgowa i Call Center
– podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską
– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi podatkowe i rachunkowe, prawne i konsultacyjne

6. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej bezpośrednio w mailu

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: elektrycznawarszawa@tlen.pl


IV. PLIKI “COOKIES”

1. Strona Internetowa używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w STRONIE INTERNETOWEJ. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania STRONY INTERNETOWEJ, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach STRONY INTERNETOWEJ stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
– „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).- „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.- „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości STRONY INTERNETOWEJ, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na STRONIE INTERNETOWEJ. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. STRONA INTERNETOWA zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. STRONA INTERNETOWA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


V. ZABEZPIECZENIA


1. STRONA INTERNETOWA stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. STRONA INTERNETOWA zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe w STRONIE INTERNETOWEJ są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Komputery w firmie MB-INSTAL Marcin Biskupski korzystają z aktualnego oprogramowania antywirusowego.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: elektrycznawarszawa@tlen.pl

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2018