Pomiary i przeglądy elektryczne

Nasi profesjonaliści sprawdzają instalacje pod kątem ich bezpieczeństwa.

Od ich stanu zależy zdrowie i życie osób przebywających w budynku. Dokonywanie regularnych przeglądów jest obowiązkowe, co określa polskie prawo budowlane. Nasi specjaliści, przy użyciu profesjonalnych mierników, dokonują analizy systemu. Wykonujemy kontrolę instalacji odbiorczą i okresową, dokonujemy pomiarów odbiorczych oraz oględzin na terenie Warszawy i okolic.

Pomiary i przeglądy elektryczne

Wykonywanie przeglądów ma na celu kontrolowanie poziomu bezpieczeństwa instalacji. Głównie wykonuje się pomiary:

  • wyłączników różnicowo-prądowych - by mieć pod kontrolą upływ prądu do ziemi. Jeśli będzie większy niż wartość graniczna, wyłącznik odetnie zasilanie,
  • rezystancji izolacji – by sprawdzić, czy izolacja działa i prąd nie przedostaje się do innego przewodu czy do ziemi,
  • impedancji pętli zwarcia – by skontrolować, czy zabezpieczenie zadziała w momencie pojawienia się zwarcia,
  • rezystancji uziemienia – by wiedzieć, czy uziemienie jest skuteczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół kontroli instalacji

Zgodnie z polskim prawem budowlanym zarządca budynku ma obowiązek skontrolowania instalacji minimum co 5 lat. W ramach kontroli weryfikuje się sprawność połączeń i zabezpieczeń oraz odporność izolacji. Protokół spisuje osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia wymagane przy sprawowaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych. Zawiera on m. in.:

  • dane adresowe, datę badań,
  • opinię końcową,
  • zalecenia,
  • wyniki,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikację osoby dokonującej badania,
  • podpisy osób.
Skontaktuj się